فورس

فورس جمشیدی دیزل

کامیونت فورس

کامیونت فورس 8.5 تن شرکت بهمن دیزل بار دیگر با تکیه بر دانش و تخصص مهندسان ایرانی، گام مهمی را در صنعت خودرو برداشته است. به تازگی شرکت بهمن دیزل…