کامیون بنز

کامیون بنز 2624

کامیون بنز

کامیون بنز  کامیون های سری ال بنز در ایران با نام بنز مایلر شناخته میشوند. اولین تولید کامیون سری ال در سال 1959 در آلمان برای مصرف داخلی انجام شد ولی تولید…